Feroarkrêft; Fryslân DOK 28 februari

Der wurdt in soad sein en skreaun oer de partisipaasjemienskip, mar selden wurdt dy ynsjochtlik makke. Yn dizze Fryslân DOK wurde de ûntwikkelingen yn Penjum en de doarpen fan De Trynwâlden fan tichteby folge. Fryske doarpen yn harren ambysje om as mienskip enerzjyneutraal te wurden.” – Omrop Fryslân

Komend weekend zijn twee van onze leden, Trynergie en Coöperatie Pingjum te zien in een documentaire op de landelijke televisie. Deze coöperaties zijn een jaar lang gevolgd en de documentaire geeft dan ook een mooi inkijkje in deze bijzondere vrijetijdsbesteding waar de lokale leefbaarheid beter van wordt. De documentaire is te zien op:

• Zaterdag 27 feb. om 15.30 uur op de NPO2
• Zondag 28 feb. om 13.00 uur op de NPO2
• Zondag 28 feb. om 17.00 uur op Omrop Fryslân