Inspiratiebijeenkomst: ‘Naar meer duurzame vormen van energie in NO Fryslân’

De regio Noordoost Fryslân heeft hoge ambities. Onder meer op het gebied van duurzaamheid. De samenwerkende gemeenten, provincie, Wetterskip Fryslân, Vereniging Noardlike Fryske Wâlden en de Friese Milieu Federatie hebben zich de uitdaging gesteld om in Noordoost Fryslân 2025 40% duurzame energie op te wekken. Het verduurzamen van de energiehuishouding is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom organiseerden de samenwerkende partijen op dinsdag 4 oktober de inspiratiebijeenkomst ‘Naar duurzame vormen van energie’. Ruim 125 belangstellenden lieten zich informeren en inspireren in de IJsherberg in Dokkum.

Yes we care, yes we can!

Gedeputeerde Schrier complimenteerde de regio met haar ambitieuze plannen en de provincie draagt hierbij, waar mogelijk, graag aan bij. Bestuurlijk trekker duurzaamheid, Jaap Hijma, liet weten trots te zijn dat de thema’s duurzaamheid en energietransitie leven in Noordoost Fryslân. Al langere tijd wordt op deze thema’s regionaal samengewerkt. De bekende weerman en meteoroloog Reinier van den Berg liet aan de hand van prachtige foto’s zien dat het nu tijd is om in actie te komen. Hij was blij om op avonden als deze, mensen bewust te kunnen maken van de klimaatproblematiek: ‘Yes we care, yes we can…’.

Regionale initiatieven

Vier regionale ‘initiatiefnemers’ vertelden hun verhaal, zoals Gjalt Benedictus over het onlangs geopende zonnepark in Garyp en Andre Weening namens Enerzjykooperaasje De Harkema. Zij zijn sinds begin dit jaar heel voortvarend aan de slag met het initiatief om Harkema in 2050 energieneutraal te hebben om de eenvoudige reden dat energiebesparing en verduurzaming goed voor de eigen portemonnee is, de lokale economie én het milieu! Daarnaast vertelde Raoul Santibanez over het Duurzaam Bouwloket waar inwoners en ondernemers terecht kunnen met vragen over hoe zij hun woning of bedrijfspand kunnen isoleren of zelfs energieneutraal maken. John Vernooij, directeur van afvalverwerker Omrin, vertelde over hun passie voor kringlopen en hoe innovatief zij werken aan een duurzame ogeving. Tijdens een informatiemarkt lieten tal van (regionale) duurzaamheidsinitiatieven zien waarbij zij kunnen ondersteunen om de gezamenlijke ambitie te bereiken.

Energie uit Hout

Noordoost Fryslân wil actief inzetten op de overgang van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Burgers nemen steeds meer zelf het heft in handen en er ontstaan burgerinitiatieven zoals lokale energiecoöperaties en zonneparken. Maar ook het bedrijfsleven en agrarische collectieven zijn dwaande met duurzame energie. Een voorbeeld hiervan is het project Energie uit Hout, waarbij wordt gewerkt aan het duurzaam beheren en afzetten van hout afkomstig uit het landschap van de Wâlden.

Rapport Energietransitie Noordoost Fryslân

Bron, meer informatie en foto’s: dwaande.nl

blk_0162