Statuten van Ús Koöperaasje

De statuten van Coöperatie “Enerzjy Koöperaasje Fryslän” U.A. (de officële naam van Ús Koöperaasje) zijn hier te downloaden. (PDF opent zich in apart scherm).