Toespraak Commissaris van de Koning A. Brok Garyp

Tijdens de opening van het zonnepark van Garyp hield de heer drs. A.A.M. (Arno) Brok, commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, een geweldige toespraak. Lees hieronder een kleine quote die perfect de huidige situatie van zonneparken in Fryslân beschrijft en waar wij volledig achter staan; lees vervolgens hier de volledige toespraak.

As der dochs sinneparken komme, dan sjogge we graach dat dy op stipe rekkenje kinne fan it doarp dat der njonken leit. Oars krijsto tafrielen lykas no by Wurdum, wêr’t it grutskalige plan it doarp oer it mêd kaam. In sinnepark sil in lange tiid in buorman fan in doarp wêze. Mei in buorman wolsto dochs benammen in sa goed mooglike relaasje opbouwe.