Belangrijk: Coöperatie en administratie

Onlangs kregen wij als Bildtse Energie Coöperatie post van de belastingdienst. In deze blauwe envelop zat de uitnodiging om voor 1 juni 2016 de aangifte vennootschapsbelasting in te dienen. Het jaar 2015 ligt alweer dik twee maanden achter ons. Hoog tijd om de administratie van het boekjaar 2015 af te ronden. Waar moet u rekening mee houden?

Deponeren Jaarrekening
In onze statuten is bepaald dat het bestuur binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) organiseert. In deze ALV dient het bestuur een jaarverslag uit te brengen en verantwoording af te leggen over het afgelopen boekjaar gevoerde beheer. Daarnaast moet het bestuur een jaarrekening aanbieden, die door de ALV dient te worden vastgesteld. Conform de wet moet iedere jaarrekening in principe binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar worden opgesteld en vervolgens binnen acht dagen deponeren bij de Kamer van Koophandel. Met uitzondering kan de vaststelling van de jaarrekening worden uitgesteld met zes maanden. Het niet tijdig deponeren van de jaarrekening is een economisch delict op grond van de Wet Economische delicten. Tot slot kan de tijdens de ALV decharge worden verleend aan de bestuurders omtrent het gevoerde beleid van het afgelopen jaar.

Aangifte vennootschapsbelasting
Na de vaststelling van de jaarrekening dient het bestuur de aangifte vennootschapsbelasting in te (laten) dienen. Alle energiecoöperaties zijn op grond van de Wet op de Vennootschapsbelasting belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Of ook vennootschapsbelasting af gedragen dient te worden, is afhankelijk van het resultaat. Tot dit resultaat behoren bijvoorbeeld ook ontvangen subsidies, contributies en inkomsten uit de wederverkopersvergoedingen. Mocht u bijvoorbeeld subsidie hebben gekregen voor een project dat tevens in 2016 loopt? Dan kunt u het in 2015 ontvangen bedrag (deels) aanmerken als ‘onderhanden werk 2016’, waardoor u in 2015 niet over het gehele bedrag vennootschapsbelasting hoeft te betalen.

Het niet of niet tijdig of onjuist indien van de aangifte vennootschapsbelasting kan leiden tot boetes die kunnen op lopen tot duizenden euro’s. Zo is de boete wegens het niet op tijd doen van aangifte maar liefst € 2.639! Het is dus noodzakelijk de aangifte vennootschapsbelasting correct en tijdig in te dienen. Heeft u hierbij hulp of advies nodig? Mail dan gerust naar ÚS Koöperaasje.

Aangifte BTW
De belastingdienst heeft aangegeven dat de wederverkoop van energie wordt aangemerkt als ‘economische activiteit’ voor de omzetbelasting. Dat betekent dat alle coöperaties die wederverkoper zijn van energie tevens ook belastingplichtig zijn voor de BTW. Het maakt daarbij niet uit of zij nu wel of niet door de belastingdienst zijn aangemerkt als belastingplichtig voor de omzetbelasting.
Mocht u nog geen BTW hebben afgedragen over de ontvangen wederverkopersvergoeding? Dan dient u:

a) een btw-nummer aan te vragen bij de belastingdienst;
b) de verschuldigde btw over de voorgaande jaren alsnog aan te geven, door middel van een suppletie aangifte;
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aangifte_doen_en_betalen/aangifte_corrigeren/
c) de btw over de gemaakte kosten in vooraftrek brengen;
d) de nog niet aangegeven BTW te verwerken in de jaarrekening als ‘nog aan te geven BTW voorgaande jaren’;

Doet u geen aangifte BTW en had u dat wel moeten doen? Dan loopt uw coöperatie het kans op naheffingen van de belastingdienst. Ook dan kunt u forse boetes verwachten wegens;
– Het niet doen van aangifte
– Het niet afdragen van het juiste bedrag
– Het te laat afdragen van het juiste bedrag

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen? Of heeft u behoefte aan iemand die even met een schuin oog mee kijkt naar uw administratie? Mail dan naar info@uskooperaasje.nl